เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใชงานแอปพลิเคชันในการรับงานของผู้รับงาน

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด มีข้อตกลงการจ้างงานสำหรับผู้รับจ้าง ดังนี้

บริษัทเดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกตัวเองว่า “ผู้ว่าจ้าง”

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเดย์เวิร์ค ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัครงาน”

อัปเดท: วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริการต่าง ๆ ที่เดย์เวิร์ค แสดงผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) จะมีไว้สำหรับผู้รับจ้างอิสระ หรือ ผู้ใช้งานอื่น อาทิเช่น ผู้ลงโฆษณา การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล“) หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเดย์เวิร์ค ให้ท่านคลิกที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่เดย์เวิร์ค นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของเรา การที่ท่านยังคงใช้แพลตฟอร์มของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น เดย์เวิร์คขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของเดย์เวิร์ค จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ เดย์เวิร์ค ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ดังนั้น บุคคลอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่อาจใช้หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่เดย์เวิร์ค

สำหรับเด็กที่มีอายุอย่างน้อย 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยประการอื่นตามกฎหมายไทย ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้รับแจ้งโดยชอบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว และตกลงตามข้อกำหนดของเอกสารดังกล่าวแล้ว อีกทั้งท่านต้องรับรองและรับประกันว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งความยินยอมโดยชอบจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน (“ความยินยอมของบิดา/มารดา”) โดยท่านมีหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาดังกล่าวแก่เดย์เวิร์ค โดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ เดย์เวิร์ค ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านหากท่านไม่แสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยจะบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวก็ได้ และเดย์เวิร์ค ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการระงับหรือยกเลิกบัญชีนั้น

คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

“แพลตฟอร์มของเรา” หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หางาน หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่เดย์เวิร์คและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา

“ผู้ลงโฆษณา” หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับคำขอรับบริการ หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคำขอรับบริการหรืออื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา

“Daywork” “เดย์เวิร์ค” หมายถึง บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Daywork(Thailand)Co.,Ltd.

“Requested” “คำขอรับบริการ” และ “คำขอ” หมายถึง ข้อมูลที่ให้โดยหรือในนามของผู้ลงโฆษณา ผ่านแพลตฟอร์มของเราแก่ Dayworker หนึ่งรายหรือมากกว่า ซึ่งรวมถึงคำอธิบายการให้บริการที่ Dayworker จะดำเนินการหรือจัดหาให้ ตามเวลาที่คำขอเริ่มต้นและจะเสร็จสิ้น (เว้นแต่ผู้ลงโฆษณาจะไม่ได้กำหนดเวลาไว้)

“Daywork Guarantee” “เดย์เวิร์ค การันตี” หมายถึง คำขอรับบริการที่มุ่งความสำเร็จของงานที่ทางเดย์เวิร์ค เป็นตัวแทนลูกค้าในการบริหารจัดการตั้งแต่ลงโฆษณา จนถึงดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามผลสำเร็จของงานที่ส่งมอบและตรวจรับ

“ผู้รับจ้างอิสระ” หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหาคำขอรับบริการจากผู้ลงโฆษณา

คำว่า “ท่าน” “คุณ” “ผู้ใช้งาน” และ “ผู้ใช้งานทั้งหลาย” ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคล และ/หรือ องค์กร ทั้งปวง ที่เข้าสู่ และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์มของเรา เมื่อเวลาใดก็ตาม โดยเหตุผล หรือจุดประสงค์ใดก็ตาม

เงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มของเราที่เป็นที่ยอมรับ

1. ความสัมพันธ์แบบผู้รับจ้างอิสระ

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่ตั้งใจหรือควรตีความเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน หรือความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างระหว่าง เดย์เวิร์คกับผู้รับจ้างอิสระ หรือระหว่างลูกค้าใดๆกับผู้รับจ้างอิสระ ผู้รับจ้างอิสระรับทราบและตกลงว่าเป็น, ต้องการและตั้งใจที่จะดำเนินงานในฐานะผู้รับจ้างอิสระโดยเฉพาะ และไม่ใช่เป็นพนักงาน จึงไม่ถือว่า ผู้รับจ้างอิสระมีนิติสัมพันธ์ การเป็นนายจ้างและลูกจ้างตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541

การให้บริการของผู้รับจ้างอิสระถือเป็นอันสิ้นสุดความสัมพันธ์เมื่อผู้ลงโฆษณารับมอบงานครบถ้วน และหากผู้ลงโฆษณาต้องการเปิดคำขอรับบริการใหม่ ที่มีรายละเอียดเหมือนหรือใกล้เคียงคำขอเดิม โดยแสดงความประสงค์จ้างผู้รับจ้างอิสระคนเดิมหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างอิสระมีสิทธิ์พิจารณาในการเลือกว่าจะให้บริการหรือไม่ก็ได้ โดยเดย์เวิร์ค ไม่มีสิทธิ์ในการบังคับ หรือบัญชา

คำขอรับบริการที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเราถือเป็นคำขอใหม่ เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามระบุเวลาหรือรายละเอียดที่ปรากฏเท่านั้น โดยไม่มีผลสืบเนื่องผูกพันกับคำขอรับบริการอื่นๆ

การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้รับจ้างอิสระ

(a.) ผู้รับจ้างอิสระ ตกลงว่าเขา/เธอจะใช้แพลตฟอร์มของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการมองหาคำขอรับบริการ

(b.) ผู้รับจ้างอิสระ ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้รับจ้างอิสระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้เดย์เวิร์คทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

(c.) ผู้รับจ้างอิสระยืนยัน และรับทราบว่าเขา/เธอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ลงโฆษณา และ/หรือเดย์เวิร์ค โดยการตัดสินใจของตนเมื่อเขา/เธอสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในคำขอรับบริการว่างที่ประกาศลงหรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือเมื่อผู้รับจ้างอิสระใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัปโหลด หรือโพสต์เรซูเม่บนแพลตฟอร์มของเรา การนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์เรซูเม่ของตนโดยผู้รับจ้างอิสระบนแพลตฟอร์มของเรา เป็นการที่ผู้รับจ้างอิสระให้อำนาจเดย์เวิร์คในการจัดเก็บเรซูเม่ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของเดย์เวิร์ค (“ฐานข้อมูล”) ทั้งนี้ (i) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาที่ใช้บริการของเราเปิดโปรไฟล์ของท่าน (ii) เมื่อท่านตอบคำเชื้อเชิญให้สมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาส่งผ่านเว็บไซต์นี้ หรือ (iii) เมื่อท่านสมัครงานโดยการส่งโปรไฟล์หรือเรซูเม่ของท่านให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์นี้ เดย์เวิร์คจะเก็บโปรไฟล์ของท่านไว้ในศูนย์รับสมัครงานของผู้ลงโฆษณาแทนผู้ลงโฆษณารายนั้น ๆ โดยความเสี่ยงตกเป็นของของเขา/เธอ ยกเว้นจนกว่าเขา/เธอเลือกที่จะลบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องของตนเอง ผู้รับจ้างอิสระรับทราบและตกลงว่า เรซูเม่ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงโฆษณาที่สมัครใช้บริการของเดย์เวิร์คเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้รับจ้างอิสระ เดย์เวิร์คคงไว้ซึ่งการสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือเรียบเรียงแก้ไข ส่วนใด ๆ ของเรซูเม่ของผู้รับจ้างอิสระรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร และลบข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เดย์เวิร์คเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า สารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ผิด ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ /เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า/ความลับทางการค้า หรือฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นตามนัยแห่งจุดประสงค์ (รวมถึงประเด็นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์) ที่ข้อมูลนั้นใช้แสดงหรือนำไปใช้

(d.) โดยไม่คำนึงถึงความข้างต้น โปรดทราบว่า ไม่ว่าในกรณี (i) (ii) หรือ (iii) ผู้ลงโฆษณานั้นอาจยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เองต่อไปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเดย์เวิร์ค

(e.) ผู้รับจ้างอิสระรับทราบและตกลงตามแนวปฏิบัติของเดย์เวิร์คที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าถึง แพลตฟอร์มของเรา และ ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ของผู้รับจ้างอิสระ รวมถึง สาระ และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัตินั้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้รับจ้างอิสระ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ระบุไว้นี้ ผู้รับจ้างอิสระยังตระหนักว่าเขา/เธอจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่เดย์เวิร์คได้รับ

(f.) เดย์เวิร์คจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับจ้างอิสระแก่ผู้ลงโฆษณารายใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเขา/เธอ นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยสถาบันที่มีอำนาจว่าต้องกระทำ หรือมีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ผู้รับจ้างอิสระรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่เขา/เธอได้ทำการอนุญาต เดย์เวิร์คจะเปิดเผยเรซูเม่ของเขา/เธอให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านการใช้ระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูลของเดย์เวิร์ค หรือวิธีการอื่นใดเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถคัดเลือกผู้เข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้รับจ้างอิสระในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคำขอรับบริการใดที่ว่างอยู่ ผู้รับจ้างอิสระตกลงว่าเดย์เวิร์คและบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ (โดยไม่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตน ของเขา/เธอ) เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยอาจส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของผู้ลงโฆษณา

(g.) ถึงแม้ว่าเดย์เวิร์คจะใช้ความพยายามอย่างสมควรแห่งเหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะสำหรับผู้ลงโฆษณาและบุคลากรของเดย์เวิร์ค เดย์เวิร์ค ก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเดย์เวิร์ค จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้รับจ้างอิสระอาจยกเลิกการสามารถสืบค้นข้อมูล หรือการดูเรซูเม่ ของเขา/เธอโดยผู้ลงโฆษณาเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างอิสระรับทราบว่าผู้ลงโฆษณาและบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของ (h.) ผู้รับจ้างอิสระไว้ เดย์เวิร์คไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของ เรซูเม่ ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่ โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เรซูเม่อยู่ในฐานข้อมูล

(i.) เดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในประการใด ถ้าหากผู้ลงโฆษณารายใด หรือผู้ใช้งานอื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือที่อื่นใด โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการคัดเลือกผู้เข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน ผู้รับจ้างอิสระตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งปวงที่ได้มอบให้แก่ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้งานอื่นทั้งหลาย หรือได้นำส่งบน หรือ ผ่านแพลตฟอร์มของเราเป็นการส่งให้โดยตระหนักดีว่าความเสี่ยงทั้งหมดตกเป็นของของเขา/เธอ

(j.) ในฐานะผู้รับจ้าอิสระ คุณมีดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาว่าคุณพร้อมที่จะยอมรับคำขอเพื่อดำเนินการหรือให้บริการแก่ลูกค้าบ่อยเพียงใด เมื่อใด ที่ไหน และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ารายละเอียดงานใดที่คุณจะเลือกยอมรับ (ถ้ามี) และวิธีที่คุณจะดำเนินการหรือให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่คุณจะตกลงเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการยอมรับคำขอ คุณจะไม่มีข้อผูกมัดในการยอมรับคำขอหรือดำเนินการหรือให้บริการในวันใดเวลาหนึ่ง ณ เวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับลูกค้าเฉพาะรายใด ๆ หรือด้วยความถี่เฉพาะใดๆ

(k.) เดย์เวิร์ค ไม่ได้และจะไม่จำกัดสิทธิ์ของคุณในการให้บริการ ผ่าน หรือจัดโดยบุคคลอื่น รวมถึงคู่แข่งของ เดย์เวิร์ค

(l.) คุณรับทราบและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์อิสระในการรับรายได้และจากแหล่งอื่น และ เดย์เวิร์ค ไม่ได้รับประกันจำนวนเงินขั้นต่ำของการรับจ้าง

(m.) เดย์เวิร์คไม่ได้และจะไม่สั่งการ ควบคุม หรือกำกับดูแลคุณเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงระหว่างการพิจารณาและการยอมรับคำขอใดๆ และระหว่างการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสำหรับลูกค้า

(n.) เดย์เวิร์คไม่ได้จะไม่ดูแลงานของคุณหรือแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีดำเนินการหรือให้บริการ หรือวิธีการหรือกระบวนการที่คุณใช้เพื่อดำเนินการให้บริการ

(o.) เดย์เวิร์ค ไม่ได้และจะไม่ให้การฝึกอบรม เครื่องมือ อุปกรณ์หรือผลประโยชน์แก่คุณ และ เดย์เวิร์ค จะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณต้องจ่ายในการดำเนินการหรือให้บริการ

(p.) เดย์เวิร์คไม่ได้และจะไม่กำหนดระยะเวลาของการดำเนินการสำหรับการรับจ้างหรือการมีส่วนร่วมใดๆ

(q.) เดย์เวิร์คไม่ได้และจะไม่รวมการดำเนินธุรกิจในทางใดทางหนึ่งกับธุรกิจของคุณ แต่จะรักษาการดำเนินการดังกล่าวให้แยกจากกันและชัดเจน คุณตกลงว่าคุณไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการทำสัญญาในนามของเดย์เวิร์ค หรือผูกมัดเดย์เวิร์ค ในทางใดทางหนึ่ง

(r.) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับและรักษาการลงทะเบียน ใบอนุญาต หรือการอนุญาตอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริการที่คุณมอบให้กับลูกค้า

2. การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้ลงโฆษณา

(a.) ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าตนจะใช้แพลตฟอร์มของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน หากผู้ลงโฆษณาได้เลือกที่จะซื้อ “ผลิตภัณฑ์ของเดย์เวิร์ค” ท่านจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ประกอบกันกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของเดย์เวิร์ค ซึ่งจะจัดส่งให้หากมีการร้องขอ

(b.) เมื่อเดย์เวิร์คได้รับชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือเมื่อมีการยอมรับข้อตกลงซึ่งเป็นข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ให้ทดลองใช้โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อโฆษณาคำขอรับบริการที่ว่างอยู่และ/หรือเพื่อสร้างเว็บเพจของตนบนแพลตฟอร์มของเราสำหรับช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ทดลองให้ใช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือการกำหนดที่บัญญัติขึ้นเป็นครั้งคราวโดยเดย์เวิร์คเกี่ยวกับการเข้าสู่สารสนเทศหรือข้อมูลของผู้รับจ้างอิสระ ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าข้อมูลสารสนเทศทั้งปวงที่ตนได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้น จะนำไปใช้เฉพาะเพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้รับจ้างอิสระ และตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้รับจ้างอิสระที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงโฆษณารับทราบและตกลงว่าตนจะเพิกเฉยต่อข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องที่ตนได้รับจากผู้รับจ้างอิสระ และจะไม่นำไปคำนึงในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้รับจ้างอิสระ

(c.) ผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในโฆษณาของตน และ/หรือในเว็บเพจที่ตนโพสต์บนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ที่จะลบออก หรือ เรียบเรียงแก้ไข หรือกำหนดให้มีการเอาออกไป หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขโฆษณาใด หรือเว็บเพจใดตามที่เดย์เวิร์คเห็นสมควร หรือ ยุติ หรือระงับ การเข้าสู่ หรือการใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยผู้ลงโฆษณา และ/หรือ ยุติ หรือระงับ บริการที่เสนอให้บน หรือ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ตามข้อตกลงของการให้บริการดังกล่าวระหว่างผู้ลงโฆษณา และเดย์เวิร์ค

(d.) เดย์เวิร์คมีสิทธิยุติการให้บริการใดที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณารายใด และมีสิทธินำโฆษณาและ/หรือเว็บเพจใดที่โพสต์บนแพลตฟอร์มของเราออกไป โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเดย์เวิร์คแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาระค่าสินไหมทดแทนใดที่เดย์เวิร์คมีต่อผู้ลงโฆษณา หรือ โดยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใดที่ผู้ลงโฆษณาจะเรียกร้องได้ หากผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาของโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือเว็บเพจ ละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือ ในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของเดย์เวิร์ค สำหรับในกรณีที่เดย์เวิร์คตัดสินใจนำโฆษณา หรือเว็บเพจออกไปด้วยเหตุผลใดที่ไม่เกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือ ในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของเดย์เวิร์ค เดย์เวิร์คอาจคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หลังหักค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับช่วงเวลาที่โฆษณาหรือเว็บเพจดังกล่าวนั้นได้โพสต์อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา

(e.) ในบางครั้งบางคราว เดย์เวิร์ค อาจลงทุนในแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของผู้ว่าจ้าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ Google ads, Yahoo – Bing ads, Baidu ads, Facebook ads, Twitter ads, ad networks, Demand Side Platforms, Real-Time Bidding, การแสดงโฆษณาซ้ำกับกลุ่มเป้าหมายเดิม และกลยุทธ์การจัดระบบการซื้ออื่น ๆ) และ รับทราบว่าการส่งเสริมดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือโดเมนของเดย์เวิร์ค หรือ ของบริษัทย่อย/บริษัทในเครือของเดย์เวิร์ค

(f.) เดย์เวิร์คยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือกำหนดค่าเรียกเก็บใหม่ หรือ ค่าธรรมเนียมใหม่เป็นครั้งคราว ตามที่เดย์เวิร์คพิจารณาว่าเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณารายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือ เงินเรียกเก็บอื่นใด ที่ครบกำหนดต้องชำระแก่เดย์เวิร์ค เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกชั่วคราว หรือยุติเว็บเพจของผู้ลงโฆษณานั้น และ/หรือ โฆษณา และ/หรือสิทธิในการเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นทั้งปวง และต่อการแก้ไขที่มีผลต่อเดย์เวิร์ค

3. การห้ามใช้งาน – ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานตกลงว่า

(a.) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่โพสต์สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ และ/หรือ สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนแพลตฟอร์มของเรา

(b.) ผู้รับจ้างอิสระจะไม่ตอบกลับต่อการลงโฆษณาเกี่ยวกับคำขอรับบริการที่ว่างอยู่ใด ๆ ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม นอกจากเพื่อการสมัครงานตามการลงโฆษณาเกี่ยวกับคำขอรับบริการนั้น และผู้ลงโฆษณาจะไม่ตอบกลับผู้รับจ้างอิสระรายใด นอกจากในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานของเขา/เธอ การติดต่ออื่นใดหรือการใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อจุดประสงค์ใดนอกจากจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การชักชวนบริจาคเงิน หรือ การชักชวนเชิงธุรกิจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

(c.) ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราในลักษณะวิธีการใดที่จะฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

(d.) ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง หรือมิฉะนั้น คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาอาจใช้ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้รับจ้างอิสระ และสารสนเทศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ ตามข้อ 1(c.) ข้างต้น การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่มีการร้องขอในทุกกรณีจากผู้ใช้งานประเภทใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

(e.) ผู้ใช้งานทุกรายจะ ลบทิ้ง แก้ไข หรือนำออก สาระใดที่โพสต์ โดยบุคคลอื่นใดหรือองค์กรอื่นใด

(f.) ห้ามผู้ใช้งานทุกรายละเมิด หรือ พยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การเข้าสู่ข้อมูลที่ไม่ใช่สำหรับตน หรือ การล็อกอินเพื่อลงบันทึกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า การพยายามที่จะสืบค้น สแกน หรือทดสอบความไม่มั่นคงของของระบบ หรือ เครือข่าย หรือพยายามล่วงละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือ มาตรการการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งาน โดยไม่มีอำนาจกระทำการที่เหมาะสมถูกต้อง พยายามจะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน แม่ข่าย (host) หรือ ระบบเครือข่าย (network) หรือส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือ การโฆษณาสินค้าหรือการให้บริการ การล่วงละเมิดระบบ หรือ เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา

(g.) ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ อัปโหลด โพสต์ ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือ เก็บ สาระในวิถีทางใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา (i) ที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ (ii) ในลักษณะใดก็ตามที่อาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียงหรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (iii) ที่เป็นโทษทำให้เสียชื่อเสียง การสบประมาท อนาจาร การเลือกปฏิบัติ การก่อกวน คุกคาม หมิ่นประมาท มุ่งร้าย เหยียดผิว การดูหมิ่น ความเท็จ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือ มิฉะนั้น เป็นการทำให้ขุ่นเคือง หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ (iv) ในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบในทางการเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ หรือ เสถียรภาพของเดย์เวิร์ค หรือ (v) ที่มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือ สาระ หรือ โปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้ง ทำความเสียหาย หรือ จำกัด การทำงานของระบบ และการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มของเรา การให้บริการที่เสนอบนแพลตฟอร์มของเรา หรือของซอฟต์แวร์ใด หรือ ของระบบฮาร์ดแวร์ใดของคอมพิวเตอร์ หรือของอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

(h.) ห้ามผู้ใช้งานทุกราย ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

4. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งปวงของแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ (editorial content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และ กรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา (รวมเรียกว่า “เนื้อหา“) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเดย์เวิร์ค หรือ ผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการปกป้องสิทธิโดย กฎหมายที่คุ้มครอง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ กฎหมายอื่นที่คุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเนื้อหามีไว้ให้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอื่นในย่อหน้านี้ ผู้ใช้งานจะไม่ช่วย และจะไม่จัดหาให้มีการช่วย หรือสนับสนุนให้บุคคลที่สาม คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขาย หรือ โอน หรือ ร่วมในการขาย หรือ การโอน หรือ การเสนอขาย สร้างผลงานต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ ในวิถีทางใด ๆ จากเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ อาจดาวน์โหลด หรือ คัดลอกเนื้อหาเฉพาะเพียงเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้กำหนดว่าผู้ใช้งานจะไม่ลบ หรือ แก้ไข สัญลักษณ์ใด ๆ หรือ ข้อความใด ๆ ในเนื้อหาที่บ่งชี้ถึงการคงอยู่ของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ ใน หรือต่อ เนื้อหาใด หรือ ส่วนใดของเนื้อหา อันเป็นผลจากการดาวน์โหลด หรือ คัดลอกดังกล่าว เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด หรือ กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การใช้ของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ความยินยอมใดที่ได้อ้างว่าเป็นของบุคคลที่สามรายใดก็ตาม (รวมถึง ผู้ลงโฆษณา) ที่จะใช้เนื้อหา หรือส่วนใดของเนื้อหา ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่ทำให้ผู้ใช้งานพ้นจากภาระรับผิดที่เกิดจาก ข้อจำกัด/ข้อห้ามที่ได้บัญญัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ นี้ ไม่ว่าในลักษณะรูปแบบใดก็ตาม

5. ความรับผิดชอบ

เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลแพลตฟอร์มของเราและเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการดังกล่าว เดย์เวิร์คไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนแพลตฟอร์มของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย เดย์เวิร์ค หรือในกรณีที่เดย์เวิร์คได้โพสต์แทนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา เว็บเพจ และ/หรือ สาระใด ๆ ที่ตนได้ยื่นต่อเดย์เวิร์ค หรือ ที่ตนได้โพสต์บน หรือ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา เดย์เวิร์คไม่รับประกันว่าเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา หรือเว็บเพจ ใด ๆ จะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงรายใด หรือจะเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าทำงาน เดย์เวิร์ค ไม่ว่าโดยวิถีทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน ทั้งของผู้ลงโฆษณา หรือ ผู้ใช้งานในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใดของแพลตฟอร์มของเรา เดย์เวิร์ค ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลฝ่ายใด ที่มองหา หรือโพสต์คำขอรับบริการบนแพลตฟอร์มของเรา หรือ ของบุคคลฝ่ายใดที่ตอบรับต่อการโพสต์โฆษณาบนแพลตฟอร์มของเรา แม้เดย์เวิร์คได้ใช้ความพยายามในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงโฆษณาและผู้รับจ้างอิสระ แต่เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือแพลตฟอร์มของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของแพลตฟอร์มของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย เดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้แพลตฟอร์มของเราและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นำเสนอตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งตามสภาพที่ปรากฎ (“as is” basis) เดย์เวิร์คไม่รับรองความรับผิดในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปฏิเสธการรับประกันทั้งปวงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต โดยทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างสิทธิใดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และปฏิเสธการรับประกันใด โดยนัยของความเหมาะสมในการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สภาพพร้อมใช้งานตามคุณลักษณะของสินค้าหรือการให้บริการ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ โดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ทันกาลทันเวลา หรือคุณสมบัติอื่นของเว็บไซต์และเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งการให้บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก รวมทั้ง ลิงก์ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานควรประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองโดยเอกเทศถึงความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศบนแพลตฟอร์มของเราและหากจำเป็นควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

6. รับภัยความเสี่ยงเอง

ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้แพลตฟอร์มของเราและการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านแพลตฟอร์มของเรารับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนแพลตฟอร์มของเรา เดย์เวิร์คไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเดย์เวิร์คแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

7. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

แพลตฟอร์มของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดโดย เดย์เวิร์คในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ ของเรา เดย์เวิร์คไม่มีอำนาจควบคุม หรือ สิทธิในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง เดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับแพลตฟอร์มของเรา หรือ ลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเว็บไซต์ดังกล่าว เดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนแพลตฟอร์มของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์กับแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้เดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่เดย์เวิร์ค สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนแพลตฟอร์มของเรา

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่เดย์เวิร์คและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และผู้รับสิทธิ์ต่อข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของเรา หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมายของเดย์เวิร์ค

9. คำสงวนสิทธิ์

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต เดย์เวิร์คและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของเรา หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัปโหลด หรือส่งผ่านแพลตฟอร์มของเรา

10. การดำเนินการกับผู้ลงโฆษณา

การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา เดย์เวิร์คไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฎของผู้ลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา

11. การดำเนินการกับผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตามเดย์เวิร์คได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอบริการการแนะนำผู้รับจ้างอิสระกับผู้ลงโฆษณา และทำหน้าที่เป็นสื่อที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้รับจ้างอิสระ เดย์เวิร์คจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเจรจาหรือข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างอิสระและผู้ลงโฆษณา รวมทั้งเดย์เวิร์คไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อ คุณภาพ ความปลอดภัย และความชอบด้วยกฎหมายของการให้บริการคัดเลือกผู้รับงาน เดย์เวิร์คไม่รับรองหรือรับประกัน ความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ และ/หรือ เรซูเม่ที่ผู้รับจ้างอิสระนำเสนอ หรือโฆษณาคัดเลือกผู้รับงานที่ผู้ลงโฆษณานำเสนอ เดย์เวิร์คไม่รับประกันว่าผู้ลงโฆษณาจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้รับจ้างอิสระจะมีความสามารถในการทำงานตามคำขอรับบริการที่ผู้ลงโฆษณาเสนอให้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้รับจ้างอิสระ ผู้ลงโฆษณาและผู้รับจ้างอิสระจะแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวระหว่างกัน และเดย์เวิร์คจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระรับผิดต่อข้อพิพาทเหล่านั้น

12. ข้อจำกัดความรับผิด

โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิต่อข้อความข้างต้น และขึ้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของเดย์เวิร์คต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้บริการของเขา/เธอของเดย์เวิร์คและแพลตฟอร์มของเราจะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมที่เดย์เวิร์คได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น

13. การสิ้นสุด

ในกรณีที่ข้อมูลสารสนเทศใดที่ผู้ใช้งานนำเสนอ ไม่ถูกต้องเป็นจริง ละเมิดกฎหมายใด หรือ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสม เดย์เวิร์คจะยกเลิกบัญชี และสมาชิกภาพของผู้ใช้งานนั้นทันทีโดยไม่บอกกล่าว และ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การดำเนินคดีกับผู้ใช้งานผู้นั้น เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานรายใดโดยทันที หรือยุติ หรือระงับการเข้าสู่แพลตฟอร์มของเราทันทีโดยไม่บอกกล่าว ในกรณีที่เดย์เวิร์คมีความเห็นว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด และโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเดย์เวิร์ค แต่เพียงฝ่ายเดียว จะดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมทั้งลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เดย์เวิร์คมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ในการตัดสินใจ ว่าผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างอิสระ หรือ ผู้ลงโฆษณาได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในประการใด และการตัดสินใจนั้นเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่เดย์เวิร์คไม่ดำเนินสิทธิภายใต้ข้อนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

14. การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา

เดย์เวิร์คสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด (a) การเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา (หรือบางส่วนของแพลตฟอร์มของเรา) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ (b) ทั้งหมดหรือ ส่วนใดของแพลตฟอร์มของเรา (และบริการที่เสนอให้ในแพลตฟอร์มของเรา) โดยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว ทั้งนี้ เดย์เวิร์คจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัดดังกล่าว

15. มาตรการความปลอดภัย

เดย์เวิร์ค จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างอิสระของเราใช้ความระมัดระวังและ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับจ้างอิสระส่งมาให้ และการเข้าสู่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคลากรเหล่านั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ “จำเป็นต้องรู้” และ “จำเป็นต้องใช้” เดย์เวิร์คจะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้างอิสระจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ

16. กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้แพลตฟอร์มของเรา จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเดย์เวิร์คแต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ อาจระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตาม ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน

17. เหตุสุดวิสัย

โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในการจำกัดภาระรับผิดหรือไม่รับความรับผิด เดย์เวิร์คไม่มีความผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จราจล การต่อต้าน การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงาน หรือวัตถุดิบ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งศาลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม

18. ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและเดย์เวิร์คเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของเราโดยเขา/เธอ/อื่นๆ และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญาอื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. การเป็นโมฆะบางส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

20. ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล

เดย์เวิร์ค ได้ดำเนินการอย่างสมเหตุผลทุกขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตาม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อผูกพันในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่ข้อผูกพันได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้บางประการ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการใช้ระบบบริหารข้อมูล รวมทั้งการวางมาตราการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลและความพร้อมของข้อมูลทั้งหมดขณะที่อยู่ในความครอบครองจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ตั้งใจในการเปิดเผย การถ่ายโอน การทำลาย การสูญหาย หรือ การเปลี่ยนแปลง คำว่าข้อมูลลับ จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลธรรมดา (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลอื่น และในการห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากบุคคลใดได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ฝ่ายที่รับข้อมูลจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยใช้มาตรฐานการดูแลที่เหมาะสม

21. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

21.1 เดย์เวิร์คอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากเดย์เวิร์คเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนแพลตฟอร์มของเรา

21.2 ท่านยอมรับว่าในการดำเนินการดังกล่าว เดย์เวิร์คได้ดำเนินการบอกกล่าวอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของเว็บไซต์ของตน

ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง บุคคลทั่วไป

เรายังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ที่กำลังมองหาช่องทาง ในการสร้างรายได้เสริมผ่านการทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งสามารถเลือก ทำเฉพาะช่วงเวลาที่ว่าง โดยที่ไม่กระทบต่อการ เรียนหรือ งานประจำ ทำรายการง่ายๆผ่าน Application Daywork จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนคุณลูกค้า

background-jobsearch

หางานพาร์ทไทม์ สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน หาคนทำงานPart time หาพนักงานพาร์ทไทม์