ภาษา :

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของการใช้งานแอปพลิเคชันในการรับงานของผู้รับงาน

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“เดย์เวิร์ค” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านในฐานะของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก็ตาม (เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้มอบให้แก่เดย์เวิร์ค ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

เดย์เวิร์ค ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของเดย์เวิร์ค เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ซึ่งผู้ใช้ได้มอบให้ในเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับทั้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการ/เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ผู้ใช้รับรองและยืนยันว่าผู้ใช้ได้รับทราบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และผู้ใช้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

1.คำจำกัดความ

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น

“ผู้ลงโฆษณา” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในฐานะของผู้ประกอบการ เพื่อลงโฆษณาตำแหน่งงานหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

“เดย์เวิร์ค” หมายถึง บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

“ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้ที่กำลังมองหางาน

“ผู้เยาว์” หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีซึ่งได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะไม่ถือเป็นผู้เยาว์

“ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่ไม่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

“นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของเดย์เวิร์ค ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“โปรไฟล์” หมายถึง โปรไฟล์ที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น ชื่อ เพศ อายุ เป็นต้น และอัปโหลดเอกสารไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์

“ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อรับบริการที่เดย์เวิร์คเสนอให้

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เช่น บุคคลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจและบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ เว็บไซต์พอร์ทัลหางาน หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือใด ๆ ที่เดย์เวิร์คและบริษัทในเครือ/บริษัทสาขาของเดย์เวิร์ค หรือผู้ให้บริการของเดย์เวิร์คเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงาน

“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเดย์เวิร์ค ซึ่งเข้าถึงได้ที่ url ของ term and conditions

2.เดย์เวิร์ค เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เดย์เวิร์คเป็นได้ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับอำนาจในการตัดสินใจในกิจกรรมการประมวลผลแต่ละกิจกรรม

3.การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เดย์เวิร์ค ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เดย์เวิร์ค ประมวลผลได้แก่

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน รายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่อยู่อาศัย สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดและหมายเลขของบัญชีธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอาจแสดงไว้ในเรซูเม่หรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของตนซึ่งอัปโหลดไว้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันหรือกรอกไว้ในโปรไฟล์ของตนบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่สำหรับติดต่อ
ข้อมูลประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา ทักษะทางด้านภาษา ทักษะอื่น ๆ คุณวุฒิทางวิชาชีพ เงินเดือนและค่าตอบแทน ประเภทของงานและสถานที่ทำงานที่ต้องการ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล
ข้อมูลของบุคคลภายนอก (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

3.2 ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน

เดย์เวิร์ค จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับท่านเท่านั้น

3.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอ้างอิง อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดติดต่อ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต้องรับรองและยืนยันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้รับการบอกกล่าวโดยชอบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มิเช่นนั้น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต้องรับรองและรับประกันว่ามีหลักการอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายที่อนุญาตให้มีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

3.4 ผู้เยาว์

หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้รับการบอกกล่าวโดยชอบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลงตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าท่านมีหน้าที่ในการขอความยินยอมที่มีผลสมบูรณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน (“ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง”) หากกฎหมายกำหนด เพื่อให้เดย์เวิร์ค สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ว่าได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแก่เดย์เวิร์ค ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเดย์เวิร์ค ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือปิดบัญชีของท่านหากท่านไม่แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ว่าได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะมีการบอกกล่าวหรือไม่ก็ตาม และเดย์เวิร์ค ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำดังกล่าว

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เดย์เวิร์ค ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาอย่าอัปโหลดเอกสารใด ๆ หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากเรซูเม่และเอกสารอื่นใดของท่านก่อนที่จะอัปโหลดเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ

(ก) ในระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจเปิดเผยหรือได้รับคำขอให้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์และใช้บริการต่าง ๆ ที่เดย์เวิร์ค เสนอให้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(ข) ในบางครั้ง เดย์เวิร์ค อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน แบบสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ เดย์เวิร์ค อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ซึ่งท่านอาจได้มอบให้แก่เดย์เวิร์ค เป็นคราว ๆ ไป

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เดย์เวิร์ค พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ วัตถุประสงค์ของ เดย์เวิร์ค ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ระบุต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข

วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การเข้าทำสัญญา
 • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความช่วยเหลือในการค้นหาตำแหน่งงาน เพื่อให้ผู้ใช้หาตำแหน่งงานได้

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • หน้าที่ตามสัญญา
 • เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อให้บริการที่เดย์เวิร์ค เสนอให้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน รวมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปยังรายละเอียดติดต่อที่ท่านกำหนด

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับประกาศด้าน การบริหารจัดการและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อตอบกลับข้อสงสัยหรือคำขอของผู้ใช้

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลประวัติ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • (ข) วัตถุประสงค์ทางการตลาด

  วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
  เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือกิจกรรมพิเศษและการส่งเสริมการขายซึ่ง เดย์เวิร์ค และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าของเดย์เวิร์คเป็นผู้จัด

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจและสิ่งที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงความสนใจของท่าน จัดการโฆษณา และดำเนินการให้แน่ใจว่าโฆษณาเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดและสำรวจความคิดเห็น

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

  ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ซึ่งได้โพสต์คำรับรอง ข้อความ มุมมองหรือความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งตัวตนของผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือสื่อต่าง ๆ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อใช้ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลประวัติของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลประวัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ให้แก่ท่าน อันได้แก่

  i. บริการจัดหางานในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  ii. เสนอคอร์สการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ซึ่งกำลังหางานและโอกาสด้านการทำงาน รวมถึงคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

  iii. เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่เดย์เวิร์ค และบริษัทในเครือของเดย์เวิร์ค เป็นผู้จัดให้แก่ผู้ใช้ และ/หรือ

  iv. เสนอข้อเสนอพิเศษ รวมถึงคูปอง ส่วนลด ข้อเสนอการซื้อเป็นกลุ่ม และแคมเปญส่งเสริมการขาย

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทในเครือและผู้ลงโฆษณาของเดย์เวิร์ค เป็นผู้นำเสนอให้แก่ท่าน (ชื่อของบริษัทในเครือและผู้ลงโฆษณาดังกล่าวสามารถดูได้ที่แบบคำขอรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี))

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • (ค) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเดย์เวิร์ค

  วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
  เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเฝ้าระวังธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และจำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษซึ่งเดย์เวิร์ค และ/หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทในเครือเป็นผู้จัด เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อบริหารและจัดการเว็บไซต์

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อจัดการและติดตามความคืบหน้าของการสอบถามข้อสงสัย คำขอ และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อทำแบบสำรวจทางการตลาดและพัฒนางานทางด้านการตลาดของเดย์เวิร์ค

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • เดย์เวิร์ค อาจโพสต์คำรับรองของผู้ใช้ไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อของผู้ใช้ เป็นต้น เดย์เวิร์ค ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการที่จะโพสต์ชื่อของผู้ใช้พร้อมกับคำรับรองก่อนที่จะโพสต์คำรับรองดังกล่าว

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ฐานตามกฎหมาย

 • การให้ความยินยอม
 • เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ที่โพสต์สิ่งใดก็ตามลงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อความ คำแถลง มุมมอง ข้อคิดเห็น ความคิดเห็น คำรับรอง หรือข้อมูลอื่น ๆ

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลประวัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิของเดย์เวิร์ค สินทรัพย์ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ สิทธิ และบุคลากรของเดย์เวิร์ค

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลประวัติ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลของบุคคลภายนอก
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • พื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเรา

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • (ง) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
  เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือกิจกรรมพิเศษและการส่งเสริมการขายซึ่ง เดย์เวิร์ค และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าของเดย์เวิร์คเป็นผู้จัด

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลประวัติ
 • ข้อมูลของบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ฐานตามกฎหมาย

 • หน้าที่ตามกฎมาย
 • 4.2 ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

  4.3 ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เดย์เวิร์ค และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ

  4.4 หากเดย์เวิร์ค จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

  5. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  5.1 เดย์เวิร์ค อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ เดย์เวิร์ค

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ของเดย์เวิร์คหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของเดย์เวิร์ค เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเดย์เวิร์ค จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

  5.2 เดย์เวิร์ค อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้

  (ก) ผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ซึ่งได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าวการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณสมบัติของท่านและเสนอตำแหน่งงานให้แก่ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

  (ข) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางด้านกลยุทธ์ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการจัดกิจกรรมหรืองานกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้

  (ค) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

  (ง) องค์กรไม่แสวงผลกำไรหรือองค์กรการกุศล ในกรณีที่ท่านประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือองค์กรการกุศลดังกล่าว

  (จ) เดย์เวิร์คและนิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ

  (ฉ) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของเดย์เวิร์ค หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของเดย์เวิร์ค (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

  5.3 โดยทั่วไปแล้วเดย์เวิร์ค จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้

  (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากเดย์เวิร์ค ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือในการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการคลาวด์

  (ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของเดย์เวิร์ค โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของเดย์เวิร์คได้รับอนุญาตโดยชอบจากเดย์เวิร์ค ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  (ค) ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” รวมถึง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเฟ้นหาบุคคลผู้มีความสามารถ” (กรุณาดูหัวข้อโปรไฟล์ข้างล่างนี้)

  (ง) ในกรณีที่เดย์เวิร์ค จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของตน

  (จ) ในกรณีที่เดย์เวิร์ค พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือหมายเรียกที่ส่งไปยังเว็บไซต์

  (ฉ) ในกรณีที่เดย์เวิร์ค เห็นว่าจำเป็นเพื่อส่งมอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอให้ และ/หรือ

  (ช) เดย์เวิร์คอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นคราว ๆ ไป ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และเดย์เวิร์ค จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

  5.4 เดย์เวิร์คโปรไฟล์

  (ก) อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (มาตรฐาน)

 • หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบมาตรฐาน ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรซูเม่ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์ของท่าน เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย และประวัติการศึกษา รวมถึงชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สาขาวิชา และระยะเวลาที่ศึกษา อาจถูกตรวจดูโดยเดย์เวิร์คและนำไปนำเสนอต่อผู้ลงโฆษณาในฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์
 • นอกจากนี้ หากผู้ลงโฆษณาประสงค์จะซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่าน โปรไฟล์ เดย์เวิร์คทั้งหมดของท่าน รวมถึงเรซูเม่และรายละเอียดการติดต่อของท่าน จะถูกส่งผ่านทางอีเมลไปยังผู้ลงโฆษณาดังกล่าวทันที นอกจากนี้ ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”)
 • (ข) จำกัดการเข้าถึงข้อมูล (จำกัดการเข้าถึง)

 • หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบจำกัดการเข้าถึง ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน
 • ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านไม่ได้
 • (ค) ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (ซ่อน)

 • หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อน โปรไฟล์ของท่านจะถูกซ่อนไว้ทั้งหมด (ซึ่งจะทำให้ผู้ลงโฆษณาดูเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านไม่ได้) เดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านจะจัดเก็บไว้ในส่วน “โปรไฟล์” ของเว็บไซต์ และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ
 • ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิการเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านหรือส่งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปให้ท่านไม่ได้
 • ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟังก์ชันคำเชิญให้สมัครงานจะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลติดต่อของท่านเท่านั้นหากท่านตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ส่งถึงท่านโดยตรง

  เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำไว้ว่า (i) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (ii) เมื่อท่านได้ตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือ (iii) เมื่อท่านสมัครงานโดยส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ เดย์เวิร์ค จะจัดเก็บโปรไฟล์ของท่านไว้ในศูนย์การสรรหาบุคลากรของผู้ลงโฆษณาในนามของผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร”) เป็นระยะเวลาซึ่งจะสิ้นสุดหลังพ้น 2 ปีนับจากวันที่มีการซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน หรือวันที่มีการโพสต์โฆษณาตำแหน่งงานที่ท่านได้ตอบกลับไป หรือวันที่ท่านได้ส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร (แล้วแต่กรณี) (สูงสุด 24 เดือน) หลังจากนั้น เดย์เวิร์ค จะลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ผู้ลงโฆษณาอาจมี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านได้ในวันที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อ (i) (ii) หรือ (iii) เกิดขึ้น (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรมีสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อนในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าผู้ลงโฆษณารายอื่น ๆ จะไม่เห็นโปรไฟล์ของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะยังคงสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (รวมถึงชื่อของท่าน) ได้ แต่จะไม่เห็นที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และประวัติการทำงานของท่านอีกต่อไป เว้นแต่เมื่อท่านได้ใส่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเรซูเม่หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์

  โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เองได้โดยที่เดย์เวิร์ค ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากพ้นระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์ให้ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรลบโปรไฟล์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเดย์เวิร์ค อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านมอบให้เมื่อมีการสร้างโปรไฟล์

  เดย์เวิร์ค (รวมถึงชื่อ เรซูเม่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษาของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หรือเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์บางประการให้ตรงความต้องการของท่าน

  ในกรณีที่ท่านสร้างเดย์เวิร์คโปรไฟล์ไว้บนเว็บไซต์และเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นแบบมาตรฐานหรือจำกัดการเข้าถึง ท่านยอมรับว่าโปรไฟล์ของท่านจะถูกดูและ/หรือเข้าถึงโดยผู้ลงโฆษณาซึ่งใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทเดย์เวิร์ค ซึ่งอาจส่งผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดย์เวิร์คดำเนินงานอยู่

  ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขเดย์เวิร์คโปรไฟล์หรือเรซูเม่ของตนหรือเปลี่ยนตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของตนได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ส่วนของโปรไฟล์

  นอกจากนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะลบเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านได้ทั้งหมด แต่เดย์เวิร์คโปรไฟล์ที่ลบแล้วยังอาจถูกจัดเก็บไว้โดยเดย์เวิร์ค ในระบบทดสอบหรือระบบสำรองข้อมูลต่อไปเป็นอีกระยะเวลาหนึ่ง เดย์เวิร์ค สงวนสิทธิที่จะปิดหรือลบเดย์เวิร์คโปรไฟล์ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

  เดย์เวิร์ค ขอให้ผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและผู้ลงโฆษณาที่ซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ) โดยผู้ลงโฆษณาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเดย์เวิร์ค และเราไม่อาจรับผิดชอบต่อการกระทำการของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวได้หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบมาตรฐาน ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน

  เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรซูเม่ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์ของท่าน เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย และประวัติการศึกษา รวมถึงชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สาขาวิชา และระยะเวลาที่ศึกษา อาจถูกตรวจดูโดยเดย์เวิร์คและนำไปนำเสนอต่อผู้ลงโฆษณาในฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์

  นอกจากนี้ หากผู้ลงโฆษณาประสงค์จะซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่าน โปรไฟล์ เดย์เวิร์คทั้งหมดของท่าน รวมถึงเรซูเม่และรายละเอียดการติดต่อของท่าน จะถูกส่งผ่านทางอีเมลไปยังผู้ลงโฆษณาดังกล่าวทันที นอกจากนี้ ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”)

  (ก) จำกัดการเข้าถึงข้อมูล (จำกัดการเข้าถึง)

 • หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบจำกัดการเข้าถึง ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลเดย์เวิร์คโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน
 • ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านไม่ได้
 • (ข) ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (ซ่อน)

 • หากท่านตั้งค่าเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อน โปรไฟล์ของท่านจะถูกซ่อนไว้ทั้งหมด (ซึ่งจะทำให้ผู้ลงโฆษณาดูเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านไม่ได้) เดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านจะจัดเก็บไว้ในส่วน “โปรไฟล์” ของเว็บไซต์ และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ
 • ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิการเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านหรือส่งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปให้ท่านไม่ได้
 • ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟังก์ชันคำเชิญให้สมัครงานจะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลติดต่อของท่านเท่านั้นหากท่านตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ส่งถึงท่านโดยตรง

  เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำไว้ว่า (i) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (ii) เมื่อท่านได้ตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือ (iii) เมื่อท่านสมัครงานโดยส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ เดย์เวิร์ค จะจัดเก็บโปรไฟล์ของท่านไว้ในศูนย์การสรรหาบุคลากรของผู้ลงโฆษณาในนามของผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร”) เป็นระยะเวลาซึ่งจะสิ้นสุดหลังพ้น 2 ปีนับจากวันที่มีการซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน หรือวันที่มีการโพสต์โฆษณาตำแหน่งงานที่ท่านได้ตอบกลับไป หรือวันที่ท่านได้ส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร (แล้วแต่กรณี) (สูงสุด 24 เดือน) หลังจากนั้น เดย์เวิร์ค จะลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ผู้ลงโฆษณาอาจมี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านได้ในวันที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อ (i) (ii) หรือ (iii) เกิดขึ้น (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรมีสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อนในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าผู้ลงโฆษณารายอื่น ๆ จะไม่เห็นโปรไฟล์ของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะยังคงสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (รวมถึงชื่อของท่าน) ได้ แต่จะไม่เห็นที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และประวัติการทำงานของท่านอีกต่อไป เว้นแต่เมื่อท่านได้ใส่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเรซูเม่หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์

  โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เองได้โดยที่เดย์เวิร์ค ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากพ้นระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์ให้ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรลบโปรไฟล์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เดย์เวิร์ค อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านมอบให้เมื่อมีการสร้างโปรไฟล์

  เดย์เวิร์ค (รวมถึงชื่อ เรซูเม่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษาของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หรือเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์บางประการให้ตรงความต้องการของท่าน

  ในกรณีที่ท่านสร้างเดย์เวิร์คโปรไฟล์ไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นแบบมาตรฐานหรือจำกัดการเข้าถึง ท่านยอมรับว่าโปรไฟล์ของท่านจะถูกดูและ/หรือเข้าถึงโดยผู้ลงโฆษณาซึ่งใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทเดย์เวิร์ค ซึ่งอาจส่งผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดย์เวิร์คดำเนินงานอยู่

  ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขเดย์เวิร์คโปรไฟล์หรือเรซูเม่ของตนหรือเปลี่ยนตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของตนได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ส่วนของโปรไฟล์

  นอกจากนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะลบเดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านได้ทั้งหมด แต่เดย์เวิร์คโปรไฟล์ที่ลบแล้วยังอาจถูกจัดเก็บไว้โดยเดย์เวิร์ค ในระบบทดสอบหรือระบบสำรองข้อมูลต่อไปเป็นอีกระยะเวลาหนึ่ง เดย์เวิร์ค สงวนสิทธิที่จะปิดหรือลบเดย์เวิร์คโปรไฟล์ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

  เดย์เวิร์ค ขอให้ผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและผู้ลงโฆษณาที่ซื้อสิทธิเข้าถึงเดย์เวิร์คโปรไฟล์ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ) โดยผู้ลงโฆษณาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเดย์เวิร์ค และเราไม่อาจรับผิดชอบต่อการกระทำการของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวได้

  5.5 การสมัครงานออนไลน์กับเดย์เวิร์ค

 • (ก) การยื่นใบสมัครออนไลน์ไปตามโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเลือกใช้บริการได้ ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนที่บังคับ (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ให้ครบถ้วน เพื่อที่ผู้ลงโฆษณาจะระบุตัวตนและติดต่อผู้สมัครงานได้ เมื่อท่านสมัครงานตามโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ ใบสมัคร รวมถึงเอกสารแนบและจดหมายสมัครงาน จะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณากำหนด และ/หรือจัดเก็บไว้ในศูนย์การสรรหาบุคลากรในนามของผู้ลงโฆษณา
 • (ข) โดยการยื่นใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ท่านตกลงและร้องขอให้เดย์เวิร์ค ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ไปยังผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกำหนด ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ การสมัครงานออนไลน์ของท่าน และ/หรือสถานะการสมัครงานของท่านได้โดยตรงกับเดย์เวิร์คหรือผู้ลงโฆษณาหรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณากำหนด
 • (ค) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เดย์เวิร์ค เก็บรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงานของท่านจะเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น การใช้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ) โดยผู้ลงโฆษณาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ เดย์เวิร์ค และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการที่ผู้ลงโฆษณาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ส่งไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงาน หรือที่ได้มอบให้ผู้ลงโฆษณาโดยเป็นส่วนหนึ่งของเดย์เวิร์คโปรไฟล์ (ตามที่ให้คำจำกัดความข้างล่างนี้) ท่านมีสิทธิติดต่อผู้ลงโฆษณาดังกล่าวได้โดยตรง
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเลือกจัดเก็บเรซูเม่ไว้ในบัญชีของท่านบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันได้ และใช้เรซูเม่ดังกล่าวในการสมัครงานได้

  เพื่อที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดให้แก่ผู้ลงโฆษณา เรซูเม่ฉบับหลักที่แนบมากับ เดย์เวิร์คโปรไฟล์ของท่านจะได้รับการตรวจจาก เดย์เวิร์ค และอาจมีการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อผู้ลงโฆษณาในฐานข้อมูลผู้ลงโฆษณาของเดย์เวิร์ค หากท่านไม่ต้องการให้แสดงเนื้อหาจากเรซูเม่ของท่านต่อผู้ลงโฆษณา กรุณาอย่าแนบเรซูเม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการใช้เรซูเม่ของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาอ่านเนื้อหาข้างบนนี้ในหัวข้อ “เดย์เวิร์คโปรไฟล์”

  กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้อัปโหลดเอกสารใด ๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน

  6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม
 • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากเดย์เวิร์ค นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เดย์เวิร์คโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
 • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง
 • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้
 • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ
 • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เดย์เวิร์ค ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว เดย์เวิร์ค ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • 7. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ

  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  7.1 เว็บไซต์อาจแสดงลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ซึ่งเดย์เวิร์ค ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและใช้บริการที่เสนอให้บนเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจคลิกโฆษณาหรือลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ซึ่งให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ อื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นความลับอาจถูกเปิดเผยได้ในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว

  7.2 ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Google และ Line) จะถือว่าได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และเดย์เวิร์ค อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งได้ให้ไว้แก่สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว และเดย์เวิร์ค รวมทั้งบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเดย์เวิร์ค ซึ่งอยู่ทั้งในและนอกประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและมอบสื่อทางการตลาดให้แก่ผู้ใช้ เดย์เวิร์ค และบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของ เดย์เวิร์ค อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าวที่ได้รับมาได้ โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  7.3 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้ใช้ต้องทราบว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อาจถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ และเดย์เวิร์ค จะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้ควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

  8. การรักษาความปลอดภัย

  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  8.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นเรื่องที่เดย์เวิร์ค ให้ความสำคัญ เดย์เวิร์ค จะใช้ความพยายามอยู่เสมอในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือกิจกรรมการประมวลผลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เดย์เวิร์ค บังคับใช้มาตรการด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

  8.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ผู้ใช้มอบให้จะเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของเดย์เวิร์ค หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตของเดย์เวิร์ค เท่านั้น และบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเท่านั้น

  8.3 เดย์เวิร์ค ปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้มอบไว้บนเว็บไซต์ ทั้งในระหว่างการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและหลังจากที่เดย์เวิร์ค ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเดย์เวิร์ค จะใช้ความพยายามในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เดย์เวิร์ค ไม่อาจรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างถึงที่สุด

  8.4 ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนควรเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นของตนเองไว้ให้ปลอดภัย โดยเก็บไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวกับบุคคลใดโดยเด็ดขาด การกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านจะถือว่าเป็นการกระทำการโดยท่านเอง ในกรณีที่ท่านได้ทราบว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านต้องบอกกล่าวให้เดย์เวิร์ค ทราบทันทีโดยไม่ชักช้าอย่างไม่สมควร

  8.5 เดย์เวิร์ค ใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการอำนวยความสะดวกธุรกรรมการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  9.1 หลังจากที่เดย์เวิร์ค ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มาแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของเดย์เวิร์ค เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ตามที่กำหนดในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

  9.2 โดยทั่วไปแล้ว เดย์เวิร์ค จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างเรากับท่าน หรือหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น

  9.3 เดย์เวิร์ค อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้หลังจากที่ผู้ใช้ได้ปิดบัญชีของตนไปแล้ว หากการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด หรือการบังคับตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข

  10. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เดย์เวิร์ค สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เดย์เวิร์ค เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้ทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากเดย์เวิร์ค ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เดย์เวิร์ค จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และ/หรือที่อื่น ๆ ที่เดย์เวิร์ค เห็นว่าเหมาะสม เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ทราบว่าเดย์เวิร์ค เก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เดย์เวิร์ค ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและภายใต้พฤติการณ์ใดบ้าง หรือเดย์เวิร์ค เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างไร (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่เดย์เวิร์ค ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้ยังคงใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่เดย์เวิร์ค พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ เดย์เวิร์ค จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

  11. ช่องทางการติดต่อ

  คุณสามารถติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สิทธิ์ของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่ บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 101 อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค เพกาซัส ชั้น5 ห้อง540 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 096-840-0942 อีเมล info@daywork.co

  ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง บุคคลทั่วไป

  เรายังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ที่กำลังมองหาช่องทาง ในการสร้างรายได้เสริมผ่านการทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งสามารถเลือก ทำเฉพาะช่วงเวลาที่ว่าง โดยที่ไม่กระทบต่อการ เรียนหรือ งานประจำ ทำรายการง่ายๆผ่าน Application Daywork จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนคุณลูกค้า

  background-jobsearch

  หางานพาร์ทไทม์ สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน หาคนทำงานPart time หาพนักงานพาร์ทไทม์

  พวกเราใช้ Cookies

  Daywork ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้โดย คลิกอ่านรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว และ คลิกอ่านรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลคุกกี้